Werkzaamheden Leeuwarder Bos

Bron: Bilgaard nieuws. nr 334. pagina 9.

Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden starten een project om de doorstroming van het water in Leeuwarden-West te bevorderen met als doel botulisme terug te dringen.  Hiervoor worden een aantal maatregelen genomen zoals:  het leggen van een duiker onder de Poptawei ; het aanleggen van 2 inlaten in het Leeuwarder Bos en 1 inlaat nabij Westeinde; het aanpassen van een aantal bestaande duikers (verruimen of vermeerderen) ; het baggeren van een deel van de Kalksloot in het Leeuwarder Bos.

Door deze maatregelen ontstaat er meer stroming in het water en verbetert de waterkwaliteit in het gebied Westeinde en Leeuwarder Bos.
Baggeren Kalksloot
Het is de bedoeling om begin februari te beginnen met het baggeren van de Kalksloot. Het gaat om het gedeelte tussen de Mr. P.J. Troelstraweg tot aan de waterplas bij camping Taniaburg. Het baggeren duurt ongeveer twee weken. De bij de baggerwerken vrijkomende specie wordt in een depot verwerkt. Het depot komt te liggen op een vrijgemaakte kavel naast de Kalksloot. De route van de baggerlocatie naar het depot wordt tijdens het werk voorzien van rijplaten. Tijdens het baggeren is het schelpenpad langs de Kalksloot gestremd.
Rooien van Bomen
In het Leeuwarder Bos liggen een aantal kavels met Essen die zijn aangetast  door de Essentaksterfte. Eén van deze kavels ligt ter hoogte van de Kalksloot. Deze kavel ligt ook nog eens erg laag waardoor het terrein altijd nat is en moeilijk te bewerken. In het kader van werk met werk maken is er besloten om de zieke bomen op deze kavel te rooien en de kavel in te richten als baggerdepot. Bagger is grond met een hoog watergehalte dat moet ongeveer twee jaar indrogen. Na dit indrogen kan de grond worden verwerkt, is het terrein opgehoogd en worden er nieuwe bomen aangeplant. Een gedeelte van de begroeiing langs deze kavel blijft behouden zodat het zicht op het depot wordt afgeschermd. Het rooien van de bomen gebeurt in de tweede helft van januari.

De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang.